Vilkår og betingelser for brug af Autopay, senest opdateret 01.01.2022

Hovedpunkter

  • Denne Aftale er indgået mellem Autopay Technologies AS (“Autopay Tech”) og Kunden, som parkerer i et parkeringsområde, der anvender Autopay-systemet.
  • Aftalen fastsætter vilkårene og betingelserne for brugen af dette system, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser vedrørende parternes rettigheder og forpligtelser, betaling og betalingsmåde.
  • Aftalen omfatter Autopay Techs behandling af personoplysninger og beskyttelse af Kundens datasikkerhed.
  • Aftalen er i kraft, indtil den opsiges i overensstemmelse med Aftalens pkt. 6.

Ved at klikke på “accept” på https://www.autopay.io accepterer De Aftalen, der indeholder følgende vilkår og betingelser:

1. Definitioner

a) Denne Aftale regulerer forholdet mellem Autopay Technologies AS (“Autopay Tech”) og Kunden i forbindelse med parkering i et parkeringsområde, der anvender Autopay Techs betalingssystem Autopay.

b) Aftalen er i kraft, indtil den opsiges i overensstemmelse med pkt. 6. Aftalen gælder for forholdet mellem Kunden og Autopay Tech, ejeren af Autopay, og regulerer ikke forholdet mellem Kunden og den enkelte operatør af parkeringsområdet.

c) Autopay er et system til nemmere parkering, der automatisk registrerer og opkræver betaling for parkering. I denne Aftale benævnes Autopay “Tjenesten”.

d) “Operatør” betyder de enkelte operatører af et parkeringsområde, der udbyder Tjenesten. De enkelte Operatørers priser og vilkår gælder for Tjenesten. Se listen over Operatører på https://www.autopay.io/ourOperators.

e) “Kunde” betyder ejeren af det motoriserede køretøj, som har parkeret eller parkerer hos en Operatør, hvor Tjenesten udbydes. Både fysiske og juridiske personer er omfattet af definitionen Kunde.

f) “Automat” betyder en terminal på parkeringspladsen, hvor det er muligt, via registrering af et betalingskort og et mobilnummer, at modtage et link til en side, hvor Kunden kan oprette en profil til Tjenesten.

2. Generelle vilkår

2.1. Brug, registrering og betaling

Tjenesten tages i brug, når kunden parkerer bilen i et af parkeringsanlæggene hvor tjenesten leveres. Ved indkørsel til og udkørsel fra parkeringsanlægget fotograferes bilens registreringsnummer, og tidspunktet for ind- og udkørsel registreres af operatøren. Tiden mellem ind- og udkørsel og eventuelt transaktionsgebyr for brug af tjenesten bliver opkrævet hos kunden i henhold til den enkelte operatørs priser. For en oversigt over operatørens priser, herunder eventuelle transaktionsgebyrer ved brug af tjenesten henvises til informationen på den enkelte operatørs netsider og/eller opslag på den enkelte operatørs parkeringsanlæg.

Kunden registrerer sig ved at indtaste sit mobilnummer og betalingskort i Automaten på parkeringsområdet. Kunden modtager herefter et link til https://www.autopay.io, hvor Kunden skal færdiggøre registreringen og acceptere Aftalen. Registrering kan også finde sted direkte online ved at oprette en profil på https://www.autopay.io.

Det registrerede betalingskort debiteres herefter automatisk for brug af Tjenesten, hver gang den registrerede Kunde parkerer i et parkeringsområde, hvor Tjenesten udbydes.

Hvis Kunden indtaster sit mobilnummer og betalingskort i Automaten uden at færdiggøre registreringsprocessen inden for 30 dage via linket eller online, sletter Autopay Tech oplysningerne om Kundens mobilnummer og betalingskort. Operatøren vil i så fald fakturere Kunden for det tidsrum, Kunden har parkeret på parkeringsområdet i henhold til Operatørens nuværende og gældende vilkår og satser.

2.2. Fortrolighed

Autopay Tech er forpligtet til at hemmeligholde Kundens personoplysninger, som lagres ved brug af Tjenesten.

Autopay Tech vil dog levere personoplysninger til domstole, anklagemyndigheder og andre offentlige myndigheder, hvor det er påkrævet i henhold til eller har hjemmel i lovgivning eller regler.

2.3. Behandling af personoplysninger

Autopay Tech er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i henhold til denne Aftale. Autopay Techs kontaktoplysninger: Autopay Technologies AS, Strandgata 19, 0152 Oslo, Norge.

2.3.1. Hvilke personoplysninger opbevares og hvorfor?

I forbindelse med leveringen af Tjenesten indsamler Autopay Tech oplysninger om motoriserede køretøjers registreringsnummer, bilens ejer, bilejerens e-mailadresse, postadresse og mobilnummer, herunder betalingsoplysninger, når betalingskortet registreres.

Behandling af disse personoplysninger er nødvendig for at opfylde Aftalen med Kunden. Det omfatter levering af Tjenesten. Det er ikke muligt at anvende Tjenesten uden at behandle de ovennævnte personoplysninger.

2.3.2. Hvordan anvendes personoplysningerne?

Personoplysningerne anvendes til at kontrollere, om Kunden har en registreret profil, inddrive udestående eller skyldige beløb for parkering, kontrollere påkrævede parkeringstilladelser og overholde nationale love og regler vedrørende regnskab og bogføring.

Oplysninger om parkeringstider, betalingsmåde (faktura, Automat) og postnummer opbevares anonymt. De anonyme oplysninger bruges til at drive Tjenesten, kontrollere, at Tjenesten fungerer efter hensigten, og indsamle statistik om anvendelse af Tjenesten. Kunden kan ikke identificeres ud fra disse oplysninger.

2.3.3. Hvordan beskyttes personoplysninger?

Autopay Tech garanterer, at Kundens personoplysninger opbevares på en sikker måde i henhold til gældende lovbestemmelser om databeskyttelse, herunder at uautoriserede personer ikke har adgang til personoplysninger. Tjenesten er designet til at sikre den nødvendige informationssikkerhed med hensyn til fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

2.3.4. Hvem overføres personoplysninger til?

Autopay Tech overfører ikke Kundens personoplysninger til andre, medmindre der er juridisk grundlag for en sådan overførsel. Et eksempel herpå er et juridisk grundlag, der pålægger Autopay Tech at levere personoplysninger til domstole, anklagemyndigheder eller andre offentlige myndigheder.

Autopay Tech anvender databehandlere til at behandle personoplysninger på dennes vegne. Under sådanne omstændigheder har Autopay Tech indgået aftaler for at sikre informationssikkerheden på alle niveauer af behandlingen. Pt. anvender Autopay Tech følgende databehandlere:

  • Operatører har adgang til personoplysninger i Kundens profil, så Kunden kan anvende Tjenesten på alle parkeringsområder, hvor Tjenesten udbydes. Operatører har desuden adgang til personoplysninger i Kundens profil, så Operatøren kan yde Kunden kundeservice/service, hvor det er nødvendigt. Se en liste over Autopay Techs Operatører på https://www.autopay.io
  • Link Mobility AS har adgang til Kundens mobilnummer, så der kan sendes beskeder via sms
  • Mailjet har adgang til Kundens e-mailadresse, så Autopay Tech og Operatøren kan sende meddelelser via e-mail
  • Google har adgang til Kundens oplysninger, fordi Google Cloud Platform og Firebase bruges til at udbyde Tjenesten
  • Helmes har adgang til Kundens personoplysninger for at kunne yde kundeservice til Autopay Tech og Operatørerne

Databehandlere må kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med det formål, der fremgår af Aftalens pkt. 2.3.2.

Den behandling af persondata, som Autopay Tech eller dennes databehandlere udfører med henblik på at levere servicen, finder enten sted i EU/EØS, eller i USA under anvendelse af den europæiske unions standardbestemmelser også kaldet standardkontraktbestemmelser.

2.3.5. Hvor længe opbevares personoplysninger?

Personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem med henblik på Tjenesten. Det betyder, at Kundens personoplysninger slettes, når Kunden har betalt alle udestående eller skyldige beløb, eller når Kunden sletter sin profil på https://autopay.io, og der ikke er nogen udestående eller skyldige beløb, som Kunden skal betale.

Hvis det betalingskort, der er registreret på Kundens profil, ikke længere er gyldigt, og Kunden ikke har anvendt Tjenesten i over to år, vil Autopay Tech, efter at have sendt et skriftligt varsel til Kunden, slette Kundens personoplysninger (profil), som er nødvendige for at levere Tjenesten. Dette gælder dog ikke Kunder, som har en parkeringstilladelse knyttet til deres profil ud over eller i stedet for et betalingskort (kunder med parkeringstilladelse). Kunder med en parkeringstilladelse beholder deres profil, indtil deres parkeringstilladelse udløber, medmindre Kunden sletter sin profil på https://autopay.io.

De personoplysninger, som Autopay Tech behandler i henhold til bestemmelserne i nationale love og regler vedrørende regnskab og bogføring, vil blive slettet snarest muligt, efter at de juridiske forpligtelser er opfyldt.

2.3.6. Kundens rettigheder som registreret

Kunden har ret til at bede om adgang til, berigtigelse eller sletning af sine personoplysninger, som Autopay Tech behandler. Derudover har Kunden ret til at anmode om begrænsning af behandling, til at gøre indsigelse mod behandling samt til at anmode om retten til dataportabilitet. For yderligere oplysninger om disse rettigheder henvises til det norske datatilsyns hjemmeside: www.datatilsynet.no.

Kunden kan udøve sin ret til at anmode om adgang til, berigtigelse eller sletning af oplysninger via Kundens profil, som er tilgængelig på https://autopay.io. Operatøren, som driver parkeringsområderne, hvor Kunden har anvendt Tjenesten, tilbyder kundeservice på vegne af Autopay Tech. Se en liste over Autopay Techs Operatører på https://autopay.io.

Hvis Kunden mener, at Autopay Tech ikke behandler personoplysninger på den måde, Autopay Tech har beskrevet i Aftalen, eller at Autopay Tech på anden måde overtræder databeskyttelseslovgivningen, har Kunden ret til at klage til det norske datatilsyn. Oplysninger om, hvordan man klager til det norske datatilsyn, findes på tilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no.

Ved generelle spørgsmål om Autopay Techs behandling af personoplysninger i henhold til denne Aftale kan Kunden bruge de kontaktoplysninger, der findes på https://autopay.io.

3. Kundens forpligtelser

a) Kunden skal overholde de regler og bestemmelser, der gælder for parkering i de enkelte kommuner og hos de pågældende Operatører på parkeringsområdet.

b) Kunden er forpligtet til at gøre sig bekendt med de vilkår, der gælder for parkering hos den pågældende Operatør, herunder de til enhver tid gældende priser for det pågældende parkeringsområde.

c) Kunden er forpligtet til at have et gyldigt betalingskort med dækning, som ikke er suspenderet/spærret, før en parkering foretages. Hvis der ikke er dækning på betalingskortet, og der ikke er betalt for parkeringen på autopay.io inden for 48 timer, sender Operatøren en faktura til bilens ejer samt et fakturagebyr i henhold til Operatørens til enhver tid gældende vilkår. Kunden er forpligtet til at registrere et nyt betalingskort i god tid, før det nuværende betalingskort udløber. Autopay Tech har ret til at afslutte et kundeforhold med omgående virkning, hvis Kunden ikke har dækning, og/eller fakturaen ikke betales inden for den fastsatte tidsfrist.

d) Kunden er forpligtet til at holde Autopay Tech skadesløs for alle krav og tvister mellem Kunden og tredjemænd, herunder de enkelte Operatører, offentlige myndigheder, kreditkortselskaber og finansielle institutioner.

e) Kunden skal eje eller have godkendelse fra køretøjets ejer for at køretøjet kan registreres i sin profil.

4. Ændringer og opdateringer af Tjenesten

4.1. Ændringer til Aftalen

Autopay Tech kan ændre vilkårene og betingelserne for Tjenesten. Vi vil informere om sådanne ændringer på vores hjemmeside https://autopay.io. I tilfælde af væsentlige ændringer vil Autopay Tech sende en meddelelse, inden ændringen træder i kraft.

4.2. Opdatering og vedligeholdelse af Tjenesten

Autopay Tech vil opdatere og vedligeholde Tjenesten og vil bestræbe sig på at begrænse eventuelle gener for Kunden.

5. Ansvarsbegrænsning

Autopay Tech er ikke ansvarlig, hvis Tjenesten er utilgængelig på grund af omstændigheder, som er uden for Autopay Techs kontrol. Desuden er Autopay Tech ikke ansvarlig, hvis Tjenesten ikke fungerer hos den enkelte Operatør, hvis dette ikke er forårsaget af Autopay Tech.

Autopay Tech er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab forårsaget af potentiel nedetid i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af Tjenesten. Autopay Tech er ikke ansvarlig for eventuelle krav eller tvister mellem Kunden og tredjemænd, herunder, men ikke begrænset til, de enkelte Operatører, offentlige myndigheder, kreditkortselskaber og finansielle institutioner.

Enhver forpligtelse, som Autopay Tech måtte være ansvarlig for, er begrænset til maksimalt 500 kroner.

6. Aftaleperiode og opsigelse af Aftalen

6.1. Opsigelse fra Kundens side

Kunden kan opsige denne Aftale ved at slette sin profil på https://autopay.io.

Opsigelsen har først virkning, når Kunden har betalt alle udestående og skyldige beløb.

6.2. Opsigelse fra Autopay Techs side

Autopay Tech kan opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Kunden:

a) anvender Tjenesten i strid med de vilkår og betingelser, der gælder for denne Aftale

b) anvender Tjenesten i strid med love, regler og offentlige forskrifter

c) anvender Tjenesten i strid med de vilkår, der gælder hos den enkelte Operatør

d) ikke overholder sine betalingsforpligtelser

e) leverer urigtige eller utilstrækkelige kundeoplysninger

f) generelt agerer på en måde, der anses for at udgøre væsentlig misligholdelse af denne Aftale.

7. Tvister

Enhver tvist vedrørende fortolkningen og anvendelsen af denne Aftale skal afgøres i henhold til norsk ret af domstole i Norge. Byretten i Oslo er rette værneting.