Autopayn käyttöehdot, viimeksi päivitetty 01.01.2022

Yhteenveto

  • Tämä sopimus syntyy Autopay Technologiesin AS (‘’Autopay Tech’’) ja Asiakkaan, joka pysäköi autonsa parkkipaikalle jossa Autopayn järjestelmä on käytössä, välille.
  • Sopimus asettaa käyttöehdot kyseessä olevan järjestelmän käytölle, mukaan lukien, muttei rajoittuen ehtoihin osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, maksuista ja maksutavoista.
  • Sopimus kattaa Autopay Techin suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja Asiakkaan tietosuojasta huolehtimisen.
  • Sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan tämän Sopimuksen kohdan 6 mukaisesti.

Painamalla "hyväksy" sivustolla https://www.autopay.io hyväksyt tämän Sopimuksen ja sen sisältämät ehdot.

1. Määritelmät

a) Tämä sopimus sääntelee Autopay Technologiesin AS (‘’Autopay Tech’’) ja Asiakkaan välistä suhdetta pysäköitäessä pysäköintialueelle jossa Autopay Techin maksujärjestelmä Autopay on käytössä.

b) Sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan tämän Sopimuksen kohdan 6 mukaisesti. Sopimus soveltuu asiakassuhteeseen Asiakkaan ja Autopay Techin, Autopayn omistajan, välillä. Sopimus ei sääntele suhdetta Asiakkaan ja yksittäisen pysäköintitoimintaa alueella harjoittavan tahon välillä.

c) Autopay on saumattoman pysäköinnin mahdollistava järjestelmä, jossa pysäköintipalvelut ovat rekisteröity ja veloitetaan automaattisesti. Tässä Sopimuksessa viitataan Autopayhin nimellä Palvelu.

d) "Toimijalla" tarkoitetaan pysäköintialueella, jolla Palvelua tarjotaan, toimivia yksittäisiä tahoja. Yksittäisten Toimijoiden hinnat ja ehdot soveltuvat Palveluun. Listan Toimijoista löydät osoitteesta https://www.autopay.io/ourOperators.

e) "Asiakkaalla" tarkoitetaan moottoriajoneuvon omistajaa, joka on pysäköinyt tai on pysäköimässä Toimijan alueelle, jossa tarjotaan Palvelua. Asiakkaalla tarkoitetaan niin luonnollista- kuin oikeushenkilöäkin.

f) "Kioskilla" tarkoitetaan pysäköintialueella sijaitsevaa päätelaitetta, jossa voi syöttämällä maksukorttinsa ja puhelinnumeronsa saada linkin, jolla Asiakas voi luoda profiilin palveluun.

2. Yleiset ehdot

2.1. Käyttö, rekisteröinti ja maksaminen

Palvelu otetaan käyttöön kun Asiakas pysäköi autonsa pysäköintipaikalle, missä Palvelu on käytössä. Auton rekisterinumero valokuvataan kun auto ajetaan pysäköintipaikalle ja Operaattori rekisteröi tulo- ja lähtöajan. Asiakkaalta veloitetaan maksu aikavälistä tulo- ja lähtöajan välillä sekä mahdollinen siirtomaksu Palvelun käytöstä yksittäisen Operaatorin hinnaston mukaan. Yleisnäkymä Operaattorin hinnoista, myös mahdollisista siirtomaksuista Palvelun käytön yhteydessä, on luettavissa jokaisen Operaattorin omilla verkkosivuilla ja/tai opasteessa yksittäisen Operaattorin pysäköintipaikalla.

Asiakas rekisteröityy syöttämällä puhelinnumeronsa ja maksukorttinsa Kioskiin pysäköintialueella. Asiakas saa tämän jälkeen linkin osoitteeseen https://autopay.io, jossa Asiakkaan on täytettävä rekisteröintitiedot ja hyväksyttävä tämä Sopimus. Rekisteröinnin voi myös tehdä suoraan internetin kautta luomalla profiili osoitteessa https://autopay.io.

Rekisteröityä maksukorttia veloitetaan tämän jälkeen automaattisesti Palvelun käyttämisestä joka kerta kun rekisteröitynyt Asiakas pysäköi autonsa pysäköintialueelle, missä Palvelua tarjotaan.

Mikäli Asiakas syöttää puhelinnumeronsa ja maksukorttinsa Kioskiin rekisteröitymättä 30 päivää sisällä linkin kautta tai internetissä, Autopay Tech poistaa Asiakkaan puhelinnumeroon ja maksukorttiin liittyvät tiedot. Tällaisessa tapauksessa Toimija laskuttaa Asiakasta pysäköintiajasta pysäköintialueella Toimijan senhetkisten hintojen ja ehtojen mukaisesti.

2.2. Luottamuksellisuus

Autopay Tech on velvollinen pitämään salassa Asiakkaan henkilötiedot, jotka ovat tallentuneet Palvelua käytettäessä.

Autopay Tech kuitenkin luovuttaa henkilötiedot tuomioistuimelle, syyttäjälle ja muille viranomaisille silloin kuin laki niin vaatii tai tietojen luovuttamiselle on peruste laissa tai muussa säännöksessä.

2.3. Henkilötietojen käsittely

Autopay Tech on vastuussa henkilötietojen käsittelystä tämän sopimuksen mukaisesti. Autopay Techin yhteystiedot ovat: Autopay Technologies AS, Strandgata 19, 0152 Oslo, Norja.

2.3.1. Mitä henkilötietoja säilytetään ja miksi

Palvelun tarjoamiseen liittyen Autopay Tech kerää seuraavia tietoja: moottoriajoneuvojen rekisterinumerot, ajoneuvon omistaja, ajoneuvon omistajan sähköpostiosoite, omistajan osoite ja puhelinnumero, sekä maksutiedot silloin, kun maksukortti on rekisteröity.

Näiden henkilötietojen käyttö on tarpeellista, jotta Sopimusvelvoitteet voidaan täyttää Asiakkaan kanssa. Tähän kuuluu Palvelun tarjoaminen. Palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyä.

2.3.2. Miten henkilötietoja käytetään

Henkilötietoja käytetään varmistamaan, että Asiakkaalla on rekisteröity profiili, jäljellä olevien parkkimaksujen keräämiseen, vaadittavien parkkilupien valvontaan ja paikallisen kirjanpitolainsäädännön ja –sääntelyn noudattamiseen.

Pysäköintiaikaa, maksutapaa (lasku, Kioski) ja postinumeroa koskevat tiedot säilytetään anonyymisti. Anonyymia tietoa käytetään Palvelun käyttämiseksi, Palvelun suunnitelmanmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja tallentaa tilastotietoa Palvelun käytöstä. Asiakasta ei voi tunnistaa näistä tiedoista.

2.3.3. Miten henkilötietoja suojataan

Autopay Tech takaa, että Asiakkaan henkilötietoja säilytetään turvallisesti ja soveltuvien tietoturvasäännösten mukaisesti, mukaan lukien, ettei luvattomilla henkilöillä ole pääsyä henkilötietoihin. Palvelu on suunniteltu takaamaan tarpeellinen tietoturva luottamuksellisuus, loukkaamattomuus ja saatavuus huomioon ottaen.

2.3.4. Kenelle henkilötiedot luovutetaan

Autopay Tech ei luovuta Asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille, ellei siihen ole lainmukaista perustetta. Esimerkkinä lainmukaisesta perusteesta voidaan mainita henkilötietojen luovuttaminen tuomioistuimille, syyttäjälle tai muille julkisoikeudellisille tahoille.

Autopay Tech käyttää tietojenkäsittelijää, joka käsittelee henkilötietoja sen puolesta. Tällaisissa tilanteissa Autopay Tech on sopinut tietojen turvaamisesta kaikilla käsittelyn tasoilla. Tällä hetkellä Autopay Tech käyttää seuraavia tietojenkäsittelijöitä:

  • Toimijoille sallitaan pääsy henkilötietoihin Asiakkaan profiilissa jotta Asiakas voi käyttää palvelua kaikilla pysäköintialueilla missä Palvelua tarjotaan. Toimijoilla on pääsy myös Asiakkaan profiilissa oleviin henkilötietoihin, jotta Toimijat voivat tarvittaessa tarjota Asiakkaalle asiakaspalvelua tai –tukea. Lista Autopay Techin Toimijoista löytyy osoitteesta https://autopay.io
  • Link Mobility AS:lla on pääsy Asiakkaan puhelinnumerotietoihin tekstiviestitse toimivan ilmoituspalvelun mahdollistamiseksi.
  • Mailjet:lla on pääsy Asiakkaan sähköpostitietoihin, jotta Autopay Tech ja Toimija voivat lähettää ilmoituksia sähköpostitse.
  • Googlella on pääsy Asiakkaan henkilötietoihin, sillä Google Cloud Platformia ja Firebasea käytetään Palvelun tarjoamiseksi
  • Helmesillä on pääsy Asiakkaan henkilötietoihin asiakaspalvelun tarjoamiseksi Autopay Techille ja Toimijalle

Tietojenkäsittelijät voivat käsitellä henkilötietoja ainoastaan kohdassa 2.3.2. määriteltyihin tarkoituksiin.

Palvelun tarjoamiseksi Autopay Tech ja sen tietojenkäsittelijät käsittelevät henkilötietoja EU-/ETA-alueella. Jos tietoja käsitellään Yhdysvalloissa, käytetään Euroopan unionin vakiolausekkeita, joita kutsutaan myös vakiosopimuslausekkeiksi.

2.3.5. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

Henkilötiedot poistetaan, kun Palvelulla ei ole enää tarvetta käsitellä niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakkaan henkilötiedot poistetaan kun Asiakas on maksanut kaikki jäljellä olevat tai erääntyneet maksut tai kun Asiakas poistaa profiilinsa osoitteessa https://autopay.io eikä Asiakkaalla ole jäljellä suoritettavia maksuja.

Mikäli Asiakkaan profiiliin rekisteröity maksukortti ei ole enää voimassa eikä Asiakas käytä Palvelua kahden vuoden aikana, Autopay Tech, lähetettyään Asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen, poistaa Asiakkaan henkilötiedot (profiilin), mitkä ovat välttämättömiä Palvelun tarjoamiseksi. Tämä ei koske Asiakkaita joilla on profiiliin kuuluva pysäköintilupa maksukortin lisäksi tai sijaan (pysäköintilupa-asiakkaat). Asiakkaat, joilla on pysäköintilupa, säilyttävät profiilinsa kunnes heidän pysäköintilupansa ei ole enää voimassa, ellei asiakas poista profiiliaan osoitteessa https://autopay.io.

Henkilötiedot, jotka Autopay Tech käsittelee kansallisen kirjanpitolainsäädännön ja -säännösten mukaisesti, poistetaan heti, kun lain asettamat velvollisuudet ovat täytetty.

2.3.6 Asiakkaan oikeudet tietojen kohteena

Asiakkaalla on oikeus vaatia pääsyä Autopay Techin käsittelemiin omiin henkilötietoihinsa, tai näiden tietojen korjausta tai poistamista. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus vaatia rajoitettua käsittelyä, vastustaa käsittelyä ja vaatia oikeutta tietojen siirrettävyyttä. Lisää tietoa näiden oikeuksien sisällöstä löytyy mm. Norjan tietosuojaviranomaisen (En: Norwegian Data Protection Authority) internetsivuilta: www.datatilsynet.no.

Asiakas voi käyttää oikeuttaan vaatia pääsyä tietoihin, tai niiden korjausta tai poistamista, Asiakkaan profiilin kautta joka on saatavilla osoitteessa https://autopay.io. Toimija joka järjestää paikoitusta alueilla, joissa Asiakas on käyttänyt Palvelua tarjoaa asiakaspalvelua Autopay Techin puolesta. Lista Autopay Techin toimijoista löytyy osoitteesta https://autopay.io.

Mikäli Asiakas epäilee, ettei Autopay Tech käsittele henkilötietoja Autopay Techin Sopimuksessa kuvailemalla tavalla tai Autopay Tech muulla tavoin rikkoo tietosuojasäädöksiä, Asiakkaalla on oikeus valittaa paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Tietoa kuinka valitus tietosuojaviranomaiselle tehdään löytyy heidän internet-sivuiltaan osoitteesta www.datatilsynet.no.

Liittyen yleisiin kysymyksiin koskien Autopay Techin henkilötietojen käsittelyä tämän Sopimuksen mukaisesti, Asiakas löytää yhteystiedot osoitteesta https://autopay.io.

3. Asiakkaan velvollisuudet

a) Asiakkaan tulee noudattaa kunnan ja pysäköintialueen Toimijan pysäköintiä koskevia sääntöjä.

b) Asiakkaan tulee tutustua Toimijan asettamiin, Toimijan paikoitusalueelle pysäköitäessä soveltuviin ehtoihin, mukaan lukien hinnat jotka ovat voimassa kulloisenakin aikana kyseisellä paikoitusalueella.

c) Asiakkaalla on oltava voimassa oleva maksukortti, joka kattaa eikä lakkaa toimimasta tai sulkeudu ennen kuin pysäköinti tapahtuu. Mikäli kortilla ei ole katetta, eikä pysäköintiä ole maksettu autopay.io:n kautta 48 tunnin sisällä, Toimija lähettää auton omistajalle laskun ja laskutuslisä soveltuu Toimijan sen hetkisten ehtojen mukaisesti. Asiakkaan tulee rekisteröidä uusi maksukortti hyvissä ajoin ennen kuin voimassa olevan maksukortin voimassaolo lakkaa. Autopay Techilla on oikeus päättää asiakassuhde välittömästi mikäli Asiakkaalla ei ole katetta ja/tai laskua ei ole maksettu annetussa määräajassa.

d) Asiakas vapauttaa Autopay Techin vastuusta kaikista vaatimuksista ja riidoista Asiakkaan ja kolmannen tahon välillä, mukaan lukien yksittäiset Toimijat, viranomaiset, luottokorttiyhtiöt ja taloudelliset instituutiot.

e) Asiakkaan on omistettava ajoneuvo tai hänellä on oltava ajoneuvon omistajan hyväksyntä rekisteröidäkseen ajoneuvon profiiliinsa.

4. Muutokset ja päivitykset Palveluun

4.1 Muutokset Sopimuksessa

Autopay Tech voi muuttaa Sopimuksen ehtoja. Ilmoitamme näistä muutoksista internetsivullamme https://autopay.io. Mikäli muutokset ovat materiaalisia, Autopay Tech lähettää kirjallisen ilmoituksen ennen muutosten tapahtumista.

4.2. Palvelun päivitys ja huolto

Autopay Tech päivittää ja huoltaa Palvelua, ja ryhtyy toimiin Asiakkaalle mahdollisesti koituvan häiriön minimoimiseksi.

5. Vastuunrajoitus

Autopay Tech ei ole vastuussa, mikäli Palvelu ei ole saatavissa johtuen Autopay Techin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta. Lisäksi Autopay Tech ei ole vastuussa Palvelun toimimattomuudesta yksittäisellä Toimijalla, kun tämä ei johdu Autopay Techista.

Autopay Tech ei ole vastuussa mahdollisesta häiriöajasta aiheutuneesta suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu Palvelun päivittämisestä tai huoltamisesta. Autopay Tech ei ole vastuussa vaatimuksista ja riidoista Asiakkaan ja kolmannen tahon välillä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen yksittäiset Toimijat, viranomaiset, luottokorttiyhtiöt ja rahoituslaitokset.

Autopay Techin mahdollinen vastuu on maksimissaan 50 euroa.

6. Sopimuksen pituus ja päättäminen

6.1. Sopimuksen päättäminen Asiakkaan toimesta

Asiakas voi päättää tämän Sopimuksen poistamalla tilinsä osoitteessa https://autopay.io.

Sopimus ei pääty ennen kuin Asiakas on maksanut kaikki jäljellä olevat maksut.

6.2. Sopimuksen päättäminen Autopay Techin toimesta

Autopay Tech voi päättää sopimuksen välittömästi, mikäli Asiakas:

a) käyttää Palvelua vastoin Sopimuksen ehtoja;

b) käyttää Palvelua vastoin lakia, säädöksiä tai julkisia määräyksiä;

c) käyttää palvelua vastoin yksittäisen Toimijan asettamia ehtoja;

d) ei hoida maksuvelvollisuuttaan;

e) antaa vääriä tai puutteellisia asiakastietoja

f) muutoin toimii tavalla, jonka voidaan katsoa rikkovan tätä olennaisesti tätä Sopimusta.

7. Riidanratkaisu

Ellei pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä muuta johdu, kaikki erimielisyydet tähän Sopimukseen liittyen ratkaistaan Norjan lain mukaan Oslon käräjäoikeudessa.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Asiakas voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan http://www.kuluttajariita.fi ratkaistavaksi.