Autopay izmantošanas noteikumi, pēdējais atjaunošanas datums: 01.01.2022

Kopsavilkums

  • Šo Līgumu noslēdz Autopay Technologies AS (“Autopay Tech”) un Klients, kurš novieto savu transportlīdzekli stāvvietā, kurā tiek izmantota Autopay sistēma.
  • Līgums nosaka šīs sistēmas izmantošanas noteikumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar noteikumiem par pušu tiesībām un pienākumiem, maksājumiem un maksājumu metodi.
  • Līgums nosaka Autopay Tech veikto personas datu apstrādi un Klienta datu privātuma aizsardzību.
  • Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai saskaņā ar Līguma 6. punktu.

Uzklikšķinot “piekrītu” (“accept”) saitē https://www.autopay.io, Jūs piekrītat šim Līgumam ar šādiem noteikumiem:

1. Definīcijas

a) Šis Līgums regulē attiecības starp Autopay Technologies AS (“Autopay Tech”) un Klientu saistībā ar transportlīdzekļu novietošanu autostāvvietā, kurā tiek izmantota Autopay Tech maksāšanas sistēma Autopay.

b) Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai saskaņā ar 6. punktu. Līgums ir piemērojams attiecībām starp Klientu un Autopay Tech, Autopay īpašnieku, un nav piemērojams attiecībām starp Klientu un atsevišķo autostāvvietas operatoru.

c) Autopay ir automašīnu novietošanai paredzēta vienota sistēma, kurā automašīnas novietošanas pakalpojumi tiek reģistrēti un apmaksāti automātiski. Šajā Līgumā Autopay tiek saukts kā Pakalpojums.

d) “Operatori” ir individuāli autostāvvietas, kurā tiek sniegts Pakalpojums, operatori. Uz Pakalpojumu attiecas individuālā Operatora cenas un noteikumi. Lai apskatītu Operatoru sarakstu, dodieties uz https://www.autopay.io/ourOperators.

e) “Klients” ir Operatora autostāvvietā, kurā tiek sniegts Pakalpojums, novietota motorizēta transportlīdzekļa īpašnieks. Definīcija “Klients” iekļauj gan fiziskas, gan juridiskas personas.

f) “Kiosks” ir galiekārta autostāvvietā, kurā ir iespējams, reģistrējot maksājumu karti un mobilā telefona numuru, iegūt saiti Klienta profila izveidei, lai saņemtu Pakalpojumu.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Izmantošana, reģistrācija un samaksa

Pakalpojums tiek uzskatīts par izmantotu, ja Klients novieto automašīnu autostāvvietā, kurā Pakalpojums tiek sniegts. Iebraucot un izbraucot no autostāvvietas, automašīnas numurs tiek fotografēts, un Operators reģistrē iebraukšanas un izbraukšanas laiku. Par laiku starp iebraukšanu un izbraukšanu no Klienta tiks ņemta maksa saskaņā ar Operatora piemērojamajām cenām.

Klients reģistrējas, ievadot savu mobilā tālruņa numuru un kredītkarti Kioskā autostāvvietas teritorijā. Pēc tam Klients saņem saiti uz https://www.autopay.io, kur Klientam ir jāpabeidz reģistrācija un jāapstiprina šis Līgums. Reģistrāciju var veikt arī tieši tiešsaistē, izveidojot profilu https://www.autopay.io.

No reģistrētās maksājumu kartes maksājums tiek paņemts automātiski par Pakalpojuma izmantošanu katru reizi, kad Klients novieto transportlīdzekli autostāvvietā, kurā tiek sniegts Pakalpojums.

Ja Klients ievada savu mobilā tālruņa numuru un maksājumu karti Kioskā, bet nepabeidz reģistrāciju 30 dienas laikā, izmantojot saiti vai tiešsaistē, Autopay Tech dzēsīs datus par Klienta mobilā tālruņa numuru un maksājumu karti. Tādā gadījumā Operators izrakstīs Klientam rēķinu par laiku, kad transportlīdzeklis bija novietots autostāvvietā, piemērojot Operatora aktuālos un piemērojamos noteikumus un tarifus.

2.2. Konfidencialitāte

Autopay Tech nodrošina Pakalpojuma izmantošanas laikā vākto Klienta personas datu konfidencialitāti.

Tomēr Autopay Tech var sniegt personas datus tiesām, prokuratūrai un citām valsts iestādēm, kad tas tiek pieprasīts vai tam ir tiesisks pamats saskaņā ar likumu vai noteikumiem.

2.3. Personas datu apstrāde

Autopay Tech ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar šo Līgumu. Autopay Tech kontaktinformācija: Autopay Technologies AS, Strandgata 19, 0152 Oslo, Norvēģija.

2.3.1. Kādi personas dati tiek glabāti un kāpēc?

Saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu Autopay Tech vāc informāciju par motorizēto transportlīdzekļu reģistrācijas numuru, automašīnas īpašnieku, automašīnas īpašnieka e-pasta adresi, pasta adresi un mobilā tālruņa numuru, ieskaitot maksājumu informāciju, kad tiek reģistrēta maksājumu karte.

Šo personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Līgumu ar Klientu. Tas ietver arī Pakalpojuma sniegšanu. Nav iespējams izmantot Pakalpojumu, neapstrādājot minētos personas datus.

2.3.2. Kā personas dati tiek izmantoti?

Personas dati tiek izmantoti, lai kontrolētu, vai Klientam ir reģistrēts profils, lai piedzītu jebkādu par automašīnas novietošanu nesamaksātu vai maksājumu summu, lai kontrolētu nepieciešamās autostāvvietas atļaujas un izpildītu likumus un noteikumus, kas attiecas uz uzskaiti un grāmatvedību.

Informācija par autostāvvietā izmantoto laiku, maksājuma metodi (rēķins, Kiosks) un pasta indeksu tiek saglabāta anonīmi. Anonīmā informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu Pakalpojumu, kontrolētu, vai Pakalpojums funkcionē, kā paredzēts un vāktu statistikas datus par Pakalpojumu izmantošanu. Klientu nav iespējams identificēt pēc šiem datiem.

2.3.3. Kā tiek aizsargāti personas dati?

Autopay Tech garantē, ka Klienta personas dati tiek glabāti drošā veidā saskaņā ar piemērojamajiem datu privātuma likumiem, tai skaitā personas datiem nepiekļūst nesankcionētas personas. Pakalpojums ir izveidots tā, lai nodrošinātu nepieciešamo informācijas drošību attiecībā uz konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

2.3.4. Kam tiek nodoti personas dati?

Autopay Tech nenodod Klientu personas datus citām personām, ja vien tādai nodošanai nav tiesiska pamata. Kā piemēru var minēt tiesisko pamatu, kas liek Autopay Tech sniegt personas datus tiesām, prokuratūrai vai citām valsts iestādēm.

Autopay Tech izmanto datu apstrādes operatorus, kas apstrādā personas datus tās vārdā. Tādos gadījumos Autopay Tech ir noslēgusi līgumus, lai nodrošinātu informācijas drošību visos apstrādes līmeņos. Šobrīd Autopay Tech izmanto šādus datu apstrādes operatorus:

  • Operatoriem tiek nodrošināta piekļuve personas datiem Klienta profilā, lai Klients varētu izmantot Pakalpojumu visās autostāvvietās, kurās tiek sniegts Pakalpojums. Operatori arī saņem piekļuvi personas datiem Klienta profilā, lai Operators varētu nodrošināt Klientam klientu atbalstu/pakalpojumus, ja nepieciešams. Autopay Tech Operatoru saraksts ir pieejams https://www.autopay.io;
  • Link Mobility AS tiek atklāts Klienta mobilā tālruņa numurs, lai varētu nodrošināt paziņošanas pakalpojumus ar īsziņu;
  • Mailjet tiek atklāta Klienta e-pasta adrese, lai Autopay Tech un Operators var nosūtīt e-pasta ziņojumus;
  • Google tiek atklāti Klienta dati, jo Pakalpojuma sniegšanai tiek izmantota Google Cloud Platform un Firebase;
  • Helmes tiek atklāti Klienta personas dati, lai nodrošinātu Autopay Tech un Operatora klientu apkalpošanu.

Datu apstrādes operatori drīkst piekļūt personas datiem tikai atbilstoši Līguma 2.3.2. punktā noteiktajam mērķim. Personas datu apstrāde, ko veic uzņēmums Autopay Tech vai tā datu apstrādātāji, lai sniegtu Pakalpojumu, notiek ES/EEZ vai, ja apstrāde notiek ASV, tiek izmantotas Eiropas Savienības parauga klauzulas, kas zināmas arī kā līguma standartklauzulas.

2.3.5. Cik ilgi tiek glabāti personas dati?

Personas dati tiek dzēsti, kad Pakalpojuma sniegšanai vairs nav nepieciešama to apstrāde. Tas nozīmē, ka Klienta personas dati tiek dzēsti, kad Klients ir samaksājis visas nesamaksātās un maksājamās summas vai kad Klients dzēš savu profilu https://www.autopay.io un nav Klienta nesamaksātu vai maksājamu summu.

Ja Klienta profilā reģistrētā maksājumu karte vairs nav derīga un Klients neizmanto Pakalpojumu 2 gadus, tad Autopay Tech, nosūtot Klientam rakstisku paziņojumu, dzēš Klienta personas datus (profilu), kas ir vajadzīgi Pakalpojuma sniegšanai. Tas nav piemērojams, ja Klientiem ir profilam piesaistīta autostāvvietas atļauja papildus maksājumu kartei vai tās vietā (autostāvvietas atļaujas klienti). Klienti ar autostāvvietas atļauju saglabā savu profilu, līdz beidzas viņu autostāvvietas atļaujas termiņš, ja vien Klients neizdzēš savu profilu https://www.autopay.io.

Personas dati, kurus Autopay Tech apstrādā atbilstoši uzskaites un grāmatvedības likumiem un noteikumiem, tiks dzēsti, tiklīdz tiesiskie pienākumi būs izpildīti.

2.3.6. Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi, labot vai dzēst viņa personas datus, kurus Autopay Tech apstrādā. Turklāt Klientam ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi un pieprasīt tiesības uz datu pārnesamību. Vairāk informācijas par šo tiesību saturu ir pieejama Norvēģijas Datu aizsardzības iestādes tīmekļa vietnē: www.datatilsynet.no.

Klients var izmantot tiesības pieprasīt piekļuvi, labot vai dzēst datus, izmantojot Klienta profilā piedāvātās iespējas https://www.autopay.io. Operators, kas pārvalda autostāvvietas, kurās Klients ir izmantojis Pakalpojumu, piedāvā klientiem pakalpojumus Autopay Tech vārdā. Autopay Tech Operatoru saraksts ir pieejams https://www.autopay.io. Ja Klients uzskata, ka Autopay Tech neapstrādā personas datus, kā Autopay Tech to ir aprakstījis Līgumā, vai ka Autopay Tech citādi pārkāpj datu privātuma noteikumus, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Norvēģijas Datu aizsardzības iestādei. Informācija par to, kā iesniegt sūdzību Norvēģijas Datu aizsardzības iestādei, ir pieejama tās tīmekļa vietnē: www.datatilsynet.no. Vispārējiem jautājumiem saistībā ar Autopay Tech veikto personas datu apstrādi saskaņā ar šo Līgumu Klients var izmantot kontaktinformāciju, kas pieejama https://www.autopay.io.

3. Klienta pienākumi

a) Klients ievēro noteikumus un kārtību, kas ir piemērojama autostāvvietām attiecīgajā pašvaldībā un attiecīgā Operatora autostāvvietas teritorijā.

b) Klientam ir pienākums iepazīties ar noteikumiem, kas ir piemērojami transportlīdzekļu novietošanai pie attiecīgā Operatora, ieskaitot jebkurā laikā piemērojamās cenas attiecīgajā autostāvvietā.

c) Klientam ir jābūt derīgai maksājumu kartei, kurai ir pietiekams segums un kas nav apturēta/bloķēta, pirms transportlīdzeklis tiek novietots. Ja maksājumu kartei nav pietiekama seguma un par transportlīdzekļa novietošanu nav samaksāts autopay.io, 48 stundu laikā Operators nosūta rēķinu automašīnas īpašniekam, un rēķinā tiek piemērota maksa saskaņā ar konkrētajā brīdī aktuālajiem Operatora noteikumiem. Klientam ir pienākums reģistrēt jaunu maksājumu karti pietiekami īsā laikā, pirms esošā maksājumu karte kļūst nederīga. Autopay Tech ir tiesības nekavējoties izbeigt klientu attiecības, ja Klientam nav seguma un/vai rēķins nav samaksāts noteiktajā termiņā.

d) Klients atbrīvo Autopay Tech no atbildības par visiem prasījumiem un strīdiem starp Klientu un trešajām personām, ieskaitot atsevišķus Operatorus, valsts iestādes, kredītkaršu kompānijas un finanšu iestādes.

e) Lai transportlīdzekli reģistrētu savā profilā, klientam ir jābūt transportlīdzekļa īpašnieka īpašniekam vai viņam ir jābūt apstiprinājumam no tā.

4. Pakalpojuma izmaiņas un atjauninājumi

4.1. Līguma izmaiņas

Autopay Tech var grozīt ar Pakalpojumu saistītos noteikumus. Mēs informēsim par tādām izmaiņām mūsu tīmekļa vietnē https://www.autopay.io. Ja izmaiņas ir būtiskas, Autopay Tech nosūtīs paziņojumu pirms izmaiņu spēkā stāšanās.

4.2. Pakalpojuma atjaunināšana un uzturēšana

Autopay Tech atjaunos un uzturēs Pakalpojumu, un veiks pasākumus, lai ierobežotu Klientam tādējādi radītās neērtības.

5. Atbildības ierobežojums

Autopay Tech nav atbildīga, ja Pakalpojums kļūst nepieejams tādu apstākļu dēļ, ko Autopay Tech nevar kontrolēt. Turklāt Autopay Tech nav atbildīga par Pakalpojuma nefunkcionēšanu pie konkrēta Operatora, ja to nav izraisījusi Autopay Tech.

Autopay Tech nav atbildīga par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, ko radījusi iespējama dīkstāve saistībā ar Pakalpojuma atjaunināšanu un uzturēšanu. Autopay Tech nav atbildīga par jebkādiem prasījumiem un strīdiem starp Klientu un trešajām personām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar atsevišķiem Operatoriem, valsts iestādēm, kredītkaršu kompānijām un finanšu iestādēm.

Jebkāda atbildība, kādu Autopay Tech var uzņemties, tiek ierobežota ar 500 Norvēģijas kronām.

6. Līguma termiņš un izbeigšana

6.1. Klienta ierosināta izbeigšana

Klients var izbeigt šo Līgumu, izdzēšot savu profilu https://www.autopay.io. Izbeigšana nav spēkā, kamēr Klients nav samaksājis visas nesamaksātās summas, kurām pienācis termiņš.

6.2. Autopay Tech ierosināta izbeigšana

Autopay Tech var nekavējoties izbeigt Līgumu, ja Klients:

a) izmanto Pakalpojumu, pārkāpjot šī Līguma noteikumus;

b) izmanto Pakalpojumu, pārkāpjot likumu, noteikumus un sabiedrisko kārtību;

c) izmanto Pakalpojumu, pārkāpjot noteikumus, kas ir piemērojami pie attiecīgā Operatora;

d) nenokārto savas maksājumu saistības;

e) sniedz nepareizu vai neatbilstošu klienta informāciju;

f) citādi rīkojas veidā, kas tiek uzskatīts par šī Līguma būtisku pārkāpumu.

7. Strīdi

Jebkuri strīdi saistībā ar šī Līguma iztulkošanu un piemērošanu tiek risināti saskaņā ar Norvēģijas likumiem Norvēģijas tiesā. Oslo rajona tiesa ir saskaņotā strīdu izskatīšanas vieta.