Vilkår og betingelser for bruk av Autopay, sist oppdatert 01.01.2022

Sammendrag

  • Denne Avtalen inngås mellom Autopay Technologies AS («Autopay Tech») og Kunder som parkerer ved et parkeringsanlegg hvor systemet Autopay benyttes.
  • Avtalen stiller vilkår og betingelser for bruk av dette systemet, herunder partenes rettigheter og forpliktelser, samt betaling og betalingsmåte.
  • Avtalen omhandler Autopay Tech sin behandling av personopplysninger og beskyttelse av Kundenes personvern.
  • Avtalen løper til den blir sagt opp i henhold til denne Avtalens punkt seks.

Ved å trykke «aksepter» på https://www.autopay.io, godtas denne Avtalen med følgende vilkår:

1. Definisjoner

a) Denne Avtalen regulerer forholdet mellom Autopay Technologies AS («Autopay Tech») og Kunden i forbindelse med parkering i et anlegg der Autopay Techs parkeringssystem Autopay brukes.

b) Avtalen løper til den sies opp i henhold til punkt seks. Avtalen gjelder forholdet mellom Kunden og Autopay Tech, som eier av Autopay, og regulerer ikke forholdet mellom Kunden og den enkelte parkeringsoperatør.

c) Autopay er et system for sømløs parkering hvor parkeringstjenester registreres og debiteres automatisk. I denne Avtalen omtales Autopay som Tjenesten.

d) Med «Operatører» menes individuelle parkeringsoperatører hvor Tjenesten leveres. De enkelte Operatørenes priser og betingelser vil gjelde for Tjenesten. For en oversikt over Operatørene, se https://www.autopay.io/ourOperators.

e) Med «Kunden» menes vedkommende eier av det motoriserte kjøretøyet som har parkert eller parkerer hos en av Operatørene hvor Tjenesten leveres. Både fysiske og juridiske personer er omfattet av Kunden.

f) Med «Kiosk» menes terminal på parkeringsstedet hvor man ved å registrere betalingskort og mobilnummer kan få tilsendt en link hvor Kunden kan opprette en profil i Tjenesten.

2. Generelle vilkår

2.1. Bruk, registrering og betaling

Tjenesten tas i bruk når Kunden parkerer bilen i et av parkeringsanleggene hvor Tjenesten leveres. Ved innkjøring til og utkjøring fra parkeringsanlegget blir bilens registreringsnummer fotografert, og tidspunktet for inn- og utkjøring registrert av Operatøren. Tiden mellom inn- og utkjørsel, og eventuelt transaksjonsgebyr for bruk av Tjenesten vil belastes Kunden i henhold til den enkelte Operatørens priser. For oversikt over Operatørens priser, herunder eventuelle transaksjonsgebyrer ved bruk av Tjenesten henvises til informasjonen på den enkelte Operatørs nettsider og/eller oppslag på den enkelte Operatørs parkeringsanlegg.

Kunden registreres ved å taste inn mobilnummer og betalingskort i Kiosken på parkeringsstedet. Kunden får deretter tilsendt en link til https://www.autopay.io hvor Kunden må fullføre registreringen og akseptere denne Avtalen. Registrering kan også gjøres direkte på nett ved å opprette profil på https://www.autopay.io.

Det registrerte betalingskortet debiteres deretter automatisk ved bruk av Tjenesten hver gang den registrerte Kunden parkerer i et anlegg hvor Tjenesten leveres.

Dersom Kunden taster inn mobilnummer og betalingskort i Kiosken, uten å fullføre registrering i linken eller på nett i løpet av 30 dager, sletter Autopay Tech Kundens mobilnummer og betalingskort. Kundens parkering vil da faktureres av Operatøren i henhold til Operatørens til enhver tid gjeldende bestemmelser og avgiftssatser.

2.2. Taushetsplikt

Autopay Tech plikter å bevare taushet om Kundens personopplysninger som lagres ved anvendelse av Tjenesten.

Autopay Tech vil imidlertid gi personopplysninger til domstoler, påtalemyndigheter og andre offentlige myndigheter i tilfeller hvor dette er pålagt eller hjemlet i lov eller forskrift.

2.3. Behandling av personopplysninger

Autopay Tech er ansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til denne Avtalen. Autopay Techs kontaktinformasjon er: Autopay Technologies AS, Strandgata 19, 0152 Oslo, Norge.

2.3.1. Hvilke personopplysninger blir lagret og hvorfor

I forbindelse med levering av Tjenesten samler Autopay Tech inn opplysninger om registreringsnummer på det motoriserte kjøretøyet, opplysninger om hvem som er eier av bilen, bileierens e-postadresse, postadresse og mobilnummer, samt betalingsinformasjon ved registrering av betalingskort.

Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for å oppfylle Avtalen med Kunden. Herunder for å levere Tjenesten. Det er ikke mulig å ta i bruk Tjenesten uten behandling av disse personopplysningene.

2.3.2. Hvordan blir personopplysningene brukt

Personopplysningene blir brukt for å kontrollere om Kunden har en registrert profil, for å innkreve det skyldige beløp for parkering, for å kontrollere nødvendige tillatelser til å parkere og for å etterleve nasjonale lov- og forskriftsbestemmelser om regnskaps- og bokføring.

Opplysninger om parkeringstid, betalingsmåte (faktura, Kiosk) og postnummer blir lagret anonymt. De anonyme opplysningene brukes for å drifte Tjenesten, for å kontrollere at Tjenesten fungerer som den skal og for å føre statistikk over bruken av Tjenesten. Kunden kan ikke identifiseres i disse dataene.

2.3.3. Hvordan blir personopplysninger beskyttet

Autopay Tech garanterer at Kundens personopplysninger blir lagret på en sikker måte i henhold til gjeldende personvernlovgivning, herunder at personopplysningene ikke skal komme uvedkommende til kunnskap. Tjenesten er laget for å ivareta den nødvendige informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

2.3.4. Hvem blir personopplysningene utlevert til

Autopay Tech gir ikke Kundens personopplysningene videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. For eksempel et lovgrunnlag som pålegger Autopay Tech å gi personopplysninger til domstoler, påtalemyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Autopay Tech bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på vegne av seg. I slike tilfeller har Autopay Tech inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Autopay Tech benytter seg av disse databehandlere per i dag:

  • Operatørene gis tilgang til personopplysningene i Kundens profil slik at Kunden kan benytte Tjenesten på samtlige parkeringsanlegg hvor Tjenesten leveres. Operatørene gis også tilgang til personopplysninger i Kundens profil for at Operatøren skal yte Kunden kundestøtte/kundeservice ved behov. En oversikt over Autopay Techs Operatører finnes på https://www.autopay.io
  • Link Mobility AS gis tilgang til Kundens mobilnummer slik at varslingstjenester på SMS kan benyttes
  • Mailjet gis tilgang til Kundens e-postadresse slik at Autopay Tech og Operatører kan sende e-postvarsler
  • Google gis tilgang til Kundens data da Google Cloud Platform og Firebase brukes for å tilby Tjenesten.
  • Helmes gis tilgang til Kundens personopplysninger for å kunne yte kundeservice til Autopay Tech og Operatør

Databehandlere kan kun behandle opplysningene i samsvar med de formål som er angitt i denne Avtalens punkt 2.3.2.

All behandling av personopplysninger som Autopay Tech eller deres databehandlere utfører for å levere Tjenesten skjer innenfor EU/EØS-området eller, dersom behandling skjer i USA, med standard kontraktsbestemmelser for databehandleravtaler fra Personvernrådet i EU (Standard Contractual Clauses).

2.3.5. Hvor lenge blir personopplysninger lagret

Personopplysningene blir slettet når det ikke lenger er nødvendig for Tjenesten å behandle disse. Dette innebærer at Kundens personopplysninger blir slettet når alle skyldige beløp er gjort opp av Kunden eller der Kunden sletter sin profil på https://www.autopay.io og det ikke gjenstår skyldig beløp.

Dersom betalingskortet som er lagt inn på Kundens profil ikke lenger er gyldig og Kunden ikke benytter Tjenesten på 2 år, vil Autopay Tech etter å ha sendt Kunden et varsel, slette Kundens personopplysninger (profil) som er nødvendige for å levere Tjenesten. Dette gjelder dog ikke Kunder som har en parkeringstillatelse knyttet opp mot sin profil i tillegg til eller stedet for et betalingskort (parkeringskortkunder). Kunder med parkeringstillatelse beholder sin profil inntil parkeringstillatelsen utløper foruten hvor Kunden sletter sin profil på https://www.autopay.io .

Personopplysninger som Autopay Tech behandler i henhold til nasjonale lov- og forskriftsbestemmelser om regnskaps- og bokføring blir slettet så snart de rettslige forpliktelsene er oppfylt.

2.3.6. Kundens rettigheter som registrert

Kunden har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av egne personopplysningene som Autopay Tech behandler. Kunden har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Mer informasjon om innholdet i disse rettighetene finnes på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Kunden kan benytte seg av retten til innsyn, retting og sletting via Kundens profil som er tilgjengelig på https://autopay.io. Operatøren som drifter parkeringsanlegget der Kunden har benyttet Tjenesten tilbyr kundestøtte på Autopay Tech sine vegne. En oversikt over Autopay Techs Operatører finnes på https://autopay.io.

Dersom Kunden mener at Autopay Tech ikke behandler personopplysninger slik Autopay Tech har beskrevet i Avtalen eller at Autopay Tech på andre måter bryter personvernlovgivningen, har Kunden rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan klage til Datatilsynet finnes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Ved spørsmål om Autopay Techs behandling av personopplysninger på generelt grunnlag etter Avtalen, kan Kunden ta i bruk kontaktinformasjon som finnes på https://autopay.io.

3. Kundens forpliktelser

a) Kunden skal følge de regler og forskrifter som gjelder for parkering i de enkelte kommuner og hos den enkelte Operatør ved den enkelte parkering.

b) Kunden forplikter å gjøre seg kjent med de vilkår som gjelder for parkering hos den enkelte Operatør, herunder de priser som til enhver tid gjelder på det enkelte anlegget.

c) Kunden forplikter å ha et gyldig betalingskort, med dekning og som ikke er sperret, før parkeringen påbegynnes. Dersom det ikke er dekning på betalingskortet, og parkeringen ikke er betalt på autopay.io innen 48 timer vil faktura sendes av Operatøren til eier av bilen og faktureringsgebyr vil påløpe i henhold til Operatørens til enhver tid gjeldende bestemmelser. Kunden er forpliktet til å registrere nytt betalingskort i god tid før det eksisterende betalingskortet utløper. Autopay Tech har rett til å avslutte kundeforholdet umiddelbart dersom Kunden ikke har dekning og/eller fakturaen ikke betales innen de fastsatte frister.

d) Kunden forplikter å holde Autopay Tech skadesløs for alle krav og tvister mellom Kunden og tredjeparter, herunder blant annet de enkelte Operatørene, offentlige myndigheter, kredittkortselskap og finansinstitusjon.

e) Kunden må eie eller ha godkjenning fra kjøretøyets eier for å ha kjøretøyet registrert i sin profil.

4. Endringer og oppdateringer av Tjenesten

4.1. Endringer i Avtalen

Autopay Tech kan endre vilkår og betingelser knyttet til Tjenesten. Vi vil opplyse om endringene på vår nettside på https://autopay.io. Dersom endringene er av større betydning vil Autopay Tech sende varsel før endringen inntreffer.

4.2. Oppdateringer og vedlikehold av Tjenesten

Autopay Tech vil oppdatere og vedlikeholde Tjenesten, og vil gjøre tiltak for å begrense de ulempene det måtte medføre for Kundene.

5. Ansvarsbegrensning

Autopay Tech er ikke ansvarlige for at Tjenesten ikke er tilgjengelig som følge av forhold utenfor Autopay Tech sin kontroll. Herunder aksepterer Autopay Tech ikke ansvar for at Tjenesten ikke virker hos den enkelte Operatør når dette ikke skyldes forhold på Autopay Tech sin side.

Autopay Tech har ikke ansvar for direkte- og indirekte tap som følge av eventuell nedetid i tilknytning til oppdatering og vedlikehold av Tjenesten. Autopay Tech er ikke ansvarlige for eventuelle krav og tvister mellom Kunden og tredjeparter, herunder blant annet, men ikke begrenset til, de enkelte Operatørene, offentlige myndigheter, kredittkortselskap og finansinstitusjon.

Eventuelt ansvar som måtte foreligge på Autopay Techs hånd er begrenset oppad til kroner 500.

6. Avtalens varighet

6.1. Oppsigelse fra Kundens side

Avtalen kan sies opp ved at Kunden sletter sin profil ved å gå inn på https://autopay.io.

Oppsigelsen er ikke gyldig før alle skyldige beløp er gjort opp av Kunden.

6.2. Oppsigelse fra Autopay Tech sin side

Autopay Tech kan si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom Kunden:

a) anvender Tjenesten i strid med de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen;

b) anvender Tjenesten i strid med lover, forskrifter og andre offentlige reguleringer;

c) anvender Tjenesten i strid med de vilkår som følger hos den enkelte Operatør;

d) ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser;

e) oppgir feilaktig eller mangelfull kundeinformasjon;

f) ellers opptrer på en måte som er å anse som vesentlig mislighold etter denne Avtalen.

7. Tvister

Eventuelle tvister vedrørende tolkning og anvendelse av Avtalen skal avgjøres i henhold til norsk rett, av norske domstoler. Oslo tingrett avtales som rett verneting.