Warunki korzystania z systemu Autopay, ostatnia aktualizacja z dnia 01.01.2022 r.

Streszczenie

  • Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Autopay Technologies AS („Autopay Tech”) a Klientem, który parkuje na parkingu, gdzie funkcjonuje system Autopay.
  • Niniejsza Umowa określa warunki korzystania z systemu, w tym między innymi warunki dotyczące praw i obowiązków stron, płatności i sposobu płatności.
  • Umowa obejmuje przetwarzanie danych osobowych i ochronę danych Klienta przez Autopay Tech.
  • Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania zgodnie z pkt. 6 niniejszej Umowy.

Klikając „akceptuję” na stronie https://www.autopay.io, akceptują Państwo niniejszą Umowę, zawierającą następujące warunki:

1. Definicje

a) Niniejsza Umowa reguluje stosunki pomiędzy Autopay Technologies AS („Autopay Tech”) a Klientem w związku z parkowaniem na parkingu, gdzie funkcjonuje system płatności Autopay.

b) Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania zgodnie z pkt. 6. Umowa ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Klientem a Autopay Tech, właścicielem systemu Autopay, i nie reguluje stosunków pomiędzy Klientem a indywidualnym operatorem parkingu.

c) Autopay jest kompleksowym systemem parkowania, w ramach którego usługi parkingowe są rejestrowane i opłacane automatycznie. W niniejszej Umowie Autopay jest dalej zwany Usługą.

d) Termin "Operatorzy" oznacza poszczególnych operatorów parkingów, gdzie świadczona jest Usługa. Cennik i warunki poszczególnych Operatorów będą miały zastosowanie do świadczonej Usługi. Wykaz Operatorów jest dostępny na stronie https://www.autopay.io/ourOperators.

e) "Klient" oznacza właściciela pojazdu mechanicznego, który zaparkował lub parkuje u Operatora, gdzie świadczona jest Usługa. Termin Klient obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

f) "Automat parkingowy" oznacza terminal na parkingu, gdzie istnieje możliwość, poprzez rejestrację karty płatniczej i numeru telefonu komórkowego, otrzymania linku, dzięki któremu Klient może założyć profil dla Usługi.

2. Warunki ogólne

2.1. Użytkowanie, rejestracja i płatność

Korzystanie z Usługi zaczyna się, gdy Klient zaparkuje samochód na jednym z parkingów, na których świadczona jest Usługa. W chwili wjazdu i wyjazdu z parkingu fotografowany jest numer rejestracyjny samochodu, a Operator rejestruje godzinę wjazdu i wyjazdu. Czas pomiędzy wjazdem a wyjazdem oraz ewentualna opłata transakcyjna za korzystanie z Usługi będą naliczane Klientowi zgodnie z cenami poszczególnych Operatorów. Zestawienie cen Operatora, w tym ewentualnych opłat transakcyjnych związanych z korzystaniem z Usługi, można znaleźć w informacjach na stronie internetowej danego Operatora i/lub w informacjach podanych na parkingu Operatora.

Klient rejestruje się, wpisując swój numer telefonu komórkowego i karty płatniczej w Automacie parkingowym na parkingu. Następnie Klient otrzyma link do strony https://www.autopay.io, gdzie musi zakończyć rejestrację i zaakceptować warunki niniejszej Umowy. Rejestracji można dokonać również bezpośrednio online poprzez utworzenie profilu w serwisie https://www.autopay.io. Zarejestrowana karta płatnicza jest następnie automatycznie obciążana za korzystanie z Usługi każdorazowo, gdy Klient zaparkuje na parkingu, gdzie dostępna jest Usługa.

Jeżeli Klient wpisze swój numer telefonu komórkowego i karty płatniczej w Automacie parkingowym, nie ukończywszy procesu rejestracji w ciągu 30 dni poprzez skorzystanie z linku lub online, wówczas Autopay Tech usunie dane dotyczące numeru telefonu komórkowego i karty płatniczej Klienta. W takim wypadku Operator wystawi Klientowi fakturę za czas parkowania na parkingu zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi warunkami i stawkami Operatora.

2.2. Poufność

Autopay Tech jest zobowiązana utrzymać w poufności dane osobowe Klienta, które są przechowywane w trakcie korzystania z Usługi.

Autopay Tech przekaże jednak dane osobowe sądom, organowi prokuratorskiemu i innym organom publicznym, jeżeli jest to wymagane lub ma podstawę prawną w przepisach prawa lub regulacjach.

2.3. Przetwarzanie danych osobowych

Autopay Tech jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową. Dane kontaktowe: Autopay Technologies AS, Strandgata 19, 0152 Oslo, Norwegia.

2.3.1. Które dane osobowe są przechowywane i dlaczego

W związku ze świadczeniem Usługi Autopay Tech zbiera informacje dotyczące numeru rejestracyjnego pojazdów mechanicznych, właściciela samochodu, adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu komórkowego właściciela samochodu, w tym dane dotyczące płatności, przy rejestracji karty płatniczej.

Przetwarzanie takich danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy z Klientem. Obejmuje to świadczenie Usługi. Niemożliwe jest korzystanie z Usługi bez przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych.

2.3.2. W jaki sposób wykorzystuje się dane osobowe

Dane osobowe są wykorzystywane do weryfikacji, czy Klient posiada zarejestrowany profil, do zbierania kwoty zaległej lub należnej za parkowanie, w celu kontrolowania wymaganych pozwoleń na parkowanie oraz zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami prawa i regulacjami z zakresu rachunkowości i księgowości.

Informacje dotyczące czasu parkowania, sposobu płatności (faktura, Automat parkingowy) i kodu pocztowego są przechowywane z zachowaniem anonimowości. Anonimowe informacje są wykorzystywane w celu świadczenia Usługi, sprawdzania, czy Usługa funkcjonuje zgodnie z zamierzeniami oraz prowadzenia rejestru statystyk korzystania z Usługi. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Klienta.

2.3.3. W jaki sposób chronione są dane osobowe

Autopay Tech zapewnia, że dane osobowe Klienta są przechowywane w sposób bezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do takich danych osobowych. Usługa jest opracowana w celu zagwarantowania niezbędnego bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do poufności, integralności i dostępności.

2.3.4. Komu przekazywane są dane osobowe

Autopay Tech nie udostępnia danych osobowych Klienta innym, o ile nie istnieje podstawa prawna do takiego przekazania. Przykładem jest podstawa prawna, która nakazuje Autopay Tech udostępnienie danych osobowych sądom, prokuraturze lub innym organom publicznym.

Autopay Tech powierza podmiotom przetwarzającym dane przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu. W tym celu spółka Autopay Tech zawarła umowy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informacji na wszystkich poziomach przetwarzania. Do dnia dzisiejszego Autopay Tech korzysta z usług następujących podmiotów przetwarzających dane:

  • Operatorzy otrzymują dostęp do danych osobowych na profilu Klienta tak, aby Klient mógł korzystać z Usługi na terenie wszystkich parkingów, gdzie jest ona dostępna. Operatorzy otrzymują także dostęp do danych osobowych na profilu Klienta tak, by Operator mógł zapewnić Klientowi wsparcie/obsługę tam, gdzie będzie to konieczne. Lista Operatorów Autopay Tech jest dostępna na stronie https://www.autopay.io
  • Link Mobility AS udostępniany jest numer telefonu komórkowego Klienta tak, by możliwe było wdrożenie usługi powiadamiania za pomocą wiadomości SMS.
  • Mailjet udostępniany jest adres email Klienta tak, by Autopay Tech i operator mogli wysyłać powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Google udostępniane są dane Klienta, ponieważ rozwiązania Google Cloud Platform i Firebase są wykorzystywane do oferowania Usługi.
  • Helmes udostępniane są dane osobowe Klienta w celu zapewnienia obsługi klienta na rzecz Autopay Tech i Operatora.

Podmioty przetwarzające dane mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu określonym w pkt 2.3.2 niniejszej Umowy.

Przetwarzanie danych osobowych przez Autopay Tech lub podmioty przetwarzające dane na jej zlecenie w celu świadczenia Usługi odbywa się na terenie UE/EOG zgodnie z obowiązującymi przepisami lub, jeśli przetwarzanie odbywa się w USA, wówczas zgodnie z modelowymi klauzulami umownymi, zwanymi również Standardowymi klauzulami ochrony danych.

2.3.5. Jak długo przechowywane są dane osobowe

Dane osobowe usuwa się, gdy ich przetwarzanie przestaje być konieczne dla celów świadczenia Usługi. Oznacza to, że dane osobowe Klienta są usuwane, kiedy wszystkie zaległe lub należne kwoty zostaną spłacone przez Klienta lub kiedy Klient usunie swój profil na https://www.autopay.io i żadne kwoty zaległe lub należne nie pozostają do zapłaty przez Klienta.

Jeżeli karta płatnicza podana podczas rejestracji na profilu Klienta utraci ważność, a Klient nie będzie korzystał z Usługi przez okres ponad 2 lat, wówczas Autopay Tech, po wysłaniu Klientowi pisemnego zawiadomienia, usunie dane osobowe Klienta (profil) konieczne do świadczenia Usług. Nie ma to jednak zastosowania do Klientów, których pozwolenie na parkowanie jest powiązane z ich profilem, oprócz lub zamiast powiązania z kartą płatniczą (klienci z pozwoleniem na parkowanie). Klienci z pozwoleniem na parkowanie zachowują swój profil do momentu upływu ważności ich pozwolenia na parkowanie, o ile Klient nie usunie swojego profilu na https://www.autopay.io.

Dane osobowe przetwarzane przez Autopay Tech zgodnie z przepisami i regulacjami prawa krajowego w zakresie rachunkowości i księgowości zostaną usunięte niezwłocznie po wypełnieniu obowiązków prawnych.

2.3.6. Prawa Klienta jako osoby, której dane dotyczą

Klient ma prawo domagać się dostępu do, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych, które przetwarza Autopay Tech. Ponadto Klientowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania i domagania się realizacji prawa do przenoszalności danych. Więcej informacji na temat zakresu powyższych praw można znaleźć na stronie internetowej norweskiego urzędu ds. ochrony danych osobowych: www.datatilsynet.no.

Klient może skorzystać ze swojego prawa do żądania dostępu do, poprawy lub usunięcia danych za pośrednictwem profilu Klienta, który jest dostępny na stronie https://www.autopay.io. Operator parkingów, gdzie Klient korzystał z Usługi, zapewnia obsługę klienta w imieniu Autopay Tech. Lista Operatorów Autopay Tech jest dostępna na stronie https://www.autopay.io.

Jeżeli Klient uważa, że Autopay Tech nie przetwarza danych osobowych w sposób określony przez Autopay Tech w Umowie lub że Autopay Tech w inny sposób narusza przepisy prawa o ochronie danych, Klient ma prawo złożyć skargę do norweskiego Urzędu ds. ochrony danych osobowych. Informacje o tym, w jaki sposób złożyć skargę do norweskiego Urzędu ds. ochrony danych osobowych są dostępne na stronie: www.datatilsynet.no.

Klient może przesłać ogólne zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Autopay Tech na mocy niniejszej Umowy, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na stronie https://www.autopay.io.

3. Obowiązki Klienta

a) Klient będzie przestrzegał przepisów i zasad obowiązujących w zakresie parkowania w danej gminie oraz na terenie podlegającym danemu Operatorowi parkingu.

b) Klienci są zobowiązani zapoznać się z warunkami obowiązującymi dla danego Operatora, w tym z cennikiem, który obowiązuje w danym czasie dla danego parkingu.

c) Klient jest zobowiązany posiadać ważną kartę płatniczą, zapewniającą pokrycie transakcji oraz która nie została zawieszona/zablokowana, zanim będzie miało miejsce parkowanie. Jeżeli karta płatnicza nie ma pokrycia, a parking nie zostanie opłacony na autopay.io w ciągu 48 godzin, Operator prześle fakturę właścicielowi samochodu, a fakturowana opłata będzie obowiązywała zgodnie z warunkami Operatora obowiązującymi w danym czasie. Klient jest zobowiązany zarejestrować nową kartę płatniczą w należytym czasie przed upływem terminu ważności dotychczasowej karty płatniczej. Autopay Tech ma prawo niezwłocznie zakończyć relacje z klientem, jeżeli Klient nie zapewnia pokrycia finansowego transakcji i/lub faktura nie jest płacona w wyznaczonych terminach.

d) Klient jest zobowiązany zwolnić Autopay Tech z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń i sporów pomiędzy Klientem a osobami trzecimi, w tym poszczególnymi Operatorami, organami publicznymi, wydawcami kart kredytowych i instytucjami finansowymi.

e) Klient musi być właścicielem pojazdu lub uzyskać zgodę właściciela pojazdu na rejestrację pojazdu w swoim profilu.

4. Zmiany i aktualizacje Usługi

4.1. Zmiany Umowy

Autopay Tech może zmienić warunki związane z Usługą. Informacje o takich zmianach będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej https://www.autopay.io. W przypadku istotnych zmian Autopay Tech wyśle zawiadomienie przed wejściem zmiany w życie.

4.2. Aktualizacja i utrzymanie Usługi

Spółka Autopay Tech będzie zajmowała się aktualizacją i utrzymaniem Usługi, oraz podejmie kroki w celu ograniczenia niedogodności dla Klienta, jakie może to powodować.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Autopay Tech nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostępności Usługi ze względu na okoliczności będące poza kontrolą Autopay Tech. Ponadto Autopay Tech nie odpowiada za niefunkcjonowanie Usługi u danego Operatora, jeżeli nie jest to spowodowane przez Autopay Tech.

Autopay Tech nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie lub pośrednie spowodowane potencjalnym przestojem w realizacji Usługi związanym z jej aktualizacją i utrzymaniem. Autopay Tech nie odpowiada za roszczenia lub spory występujące pomiędzy Klientem a osobami trzecimi, w tym, między innymi, poszczególnymi Operatorami, organami publicznymi, wydawcami kart kredytowych i instytucjami finansowymi.

Wszelkie zobowiązania, za jakie Autopay Tech może odpowiadać są ograniczone do kwoty maksymalnej w wysokości 500 koron.

6. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

6.1. Wypowiedzenie przez Klienta

Klient może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez usunięcie swojego profilu za pośrednictwem https://www.autopay.io.

Rozwiązanie pozostaje nieskuteczne do momentu spłaty wszystkich zaległych lub należnych kwot przez Klienta.

6.2. Wypowiedzenie przez Autopay Tech

Autopay Tech może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient:

a) korzysta z Usługi z naruszeniem warunków obowiązujących na mocy niniejszej Umowy;

b) korzysta z Usługi z naruszeniem przepisów prawa, regulacji i regulacji publicznych;

c) korzysta z Usługi z naruszeniem warunków obowiązujących u poszczególnych Operatorów;

d) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych;

e) przekazuje nieprawidłowe lub niewłaściwe informacje wymagane od klienta;

f) działa w inny sposób, który ma być uważany za istotne naruszenie niniejszej Umowy.

7. Spory

Wszelkie spory związane z wykładnią i zastosowaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane zgodnie z prawem norweskim, przez sąd norweski. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd Rejonowy w Oslo.