Allmänna villkor för användning av Autopay, senast uppdaterade 01.01.2022

Sammanfattning

  • Detta Avtal ingås mellan Autopay Technologies AS ("Autopay Tech") och Kunden som parkerar på en parkeringsplats där Autopay-systemet används.
  • Detta Avtal anger de villkor som gäller för användningen av detta system, inklusive men inte begränsat till villkor avseende parternas rättigheter och skyldigheter, betalning samt betalningsmetod.
  • Detta Avtal omfattar Autopay Techs behandling av personuppgifter och skyddet för Kundens integritet.
  • Avtalet är i kraft fram till dess det sägs upp i enlighet med detta Avtals artikel 6.

Genom att klicka "acceptera" på https://www.autopay.io accepterar du härmed detta Avtal som föreskriver följande allmänna villkor:

1. Definitioner

a) Detta avtal reglerar relationen mellan Autopay Technologies AS ("Autopay Tech") och Kunden i anledning av parkering inom parkeringsplats där Autopay Techs betalningssystem Autopay används.

b) Detta Avtal är i kraft fram till dess att det sägs upp i enlighet med artikel 6. Avtalet är tillämpligt på relationen mellan Kunden och Autopay Tech, ägaren av Autopay, och reglerar inte relationen mellan Kunden och de enskilda operatörerna av parkeringsplatsen.

c) Autopay är ett system för sömlös parkering där parkeringstjänster registreras och debiteras automatiskt. I detta Avtal benämns Autopay som Tjänsten.

d) "Operatörer" avser enskilda operatörer av parkeringsplatser där Tjänsten tillhandahålls. De enskilda Operatörernas priser och villkor är tillämpliga på Tjänsten. För en lista över Operatörer, se https://www.autopay.io/ourOperators.

e) "Kunden" avser ägaren till det motorfordon som har parkerat eller som parkerar hos en Operatör där Tjänsten tillhandahålls. Såväl fysiska som juridiska personer omfattas av definitionen Kunden.

f) "Kiosk" avser en terminal på parkeringsplatsen där det är möjligt att, genom registrering av ett betalkort och mobilnummer, erhålla en länk till där Kunden kan upprätta en profil för Tjänsten.

2. Allmänna villkor

2.1 Användning, registrering och betalning

Tjänsten tas i bruk när Kunden parkerar bilen i en av parkeringsanläggningarna där Tjänsten levereras. Vid inkörning till och utkörning från parkeringsanläggningen, fotograferas bilens registreringsnummer och tidpunkten för in- och utkörning registreras av Operatören. Tiden mellan in- och utkörning, och eventuell transaktionsavgift för användning av Tjänsten, kommer att debiteras av Kunden i enlighet med den enskilda Operatörens priser. För en översikt över Operatörens priser, inklusive eventuella transaktionsavgifter vid användning av Tjänsten, hänvisas till informationen på den enskilda Operatörens webbsida och/eller vid den enskilda Operatörens parkeringsanläggning.

Kunden registrerar sig genom att ange sitt mobilnummer och betalkort i Kiosken på parkeringsplatsen. Kunden kommer därefter att erhålla en länk till https://www.autopay.io där Kunden ska slutföra registreringen och acceptera detta Avtal. Registreringen kan också utföras direkt online genom att skapa en profil på https://www.autopay.io.

Det registrerade betalkortet kommer därefter att automatiskt debiteras för användningen av Tjänsten varje gång som den registrerade Kunden parkerar på en parkeringsplats där Tjänsten tillhandahålls.

Om Kunden anger sitt mobilnummer och betalkort i Kiosken utan att slutföra registreringsprocessen inom 30 dagar genom länken eller online, kommer Autopay Tech att radera uppgifterna avseende Kundens mobilnummer och betalkort. Operatören kommer i sådana fall att fakturera Kunden för parkeringstiden på parkeringsplatsen i enlighet med Operatörens aktuella och tillämpliga priser.

2.2 Sekretess

Autopay Tech är skyldiga att behandla Kundens personuppgifter som lagras genom användningen av Tjänsten med sekretess.

Autopay Tech kommer emellertid att tillhandahålla personuppgifter till domstolar, åklagarmyndigheter och andra offentliga organ då detta krävs eller baseras på annan rättslig grund i enlighet med lag eller föreskrift.

2.3 Behandling av personuppgifter

Autopay Tech är ansvariga för behandlingen av Personuppgifter i enlighet med detta Avtal. Autopay Techs kontaktuppgifter är: Autopay Technologies AS, Strandgata 19, 0152 Oslo, Norge.

2.3.1 Vilka personuppgifter som lagras och varför

I anledning av tillhandahållandet av Tjänsten insamlar Autopay Tech information avseende registreringsnumret för motorfordon, ägaren till fordonet, fordonets ägares e-postadress, postadress och mobilnummer, inklusive betalningsinformation när betalkortet registreras.

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att uppfylla Avtalet med Kunden. Detta inkluderar leverans av Tjänsten. Det är inte möjligt att använda Tjänsten utan behandling av ovannämnda personuppgifter.

2.3.2 Hur personuppgifterna lagras

Personuppgifterna används för att kontrollera huruvida Kunden har registrerat en profil, för att driva in utestående förfallna belopp i anledning av parkering, för att kontrollera parkeringstillstånd samt för att efterleva nationell lagstiftning och föreskrifter avseende revision och bokföring.

Information avseende parkeringstid, betalningsmetod (faktura, Kiosk) samt postnummer lagras anonymt. Den anonyma informationen används för att driva Tjänsten, för att kontrollera att Tjänsten fungerar som förutsatt samt för att registrera statistik avseende användningen av Tjänsten. Kunden kan inte identifieras utifrån dessa uppgifter.

2.3.3 Hur personuppgifter skyddas

Autopay Tech garanterar att Kundens personuppgifter lagras på ett säkert sätt i enlighet med tillämpliga personuppgiftslagar, inklusive att personuppgifter inte ska vara åtkomliga för obehöriga personer.

Tjänsten är designad för att säkerställa nödvändig informationssäkerhet avseende konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

2.3.4 Till vem som personuppgifter överförs

Autopay Tech tillhandahåller inte Kundens personuppgifter till andra förutom då det finns en rättslig grund för sådan överföring. Ett exempel är en rättslig grund som anvisar Autopay Tech att tillhandahålla personuppgifter till domstolar, åklagarmyndigheter och andra offentliga organ.

Autopay Tech använder personuppgiftsbiträden för att behandla personuppgifter för vår räkning. I sådana fall har Autopay Tech ingått avtal för att säkerställa informationssäkerheten avseende alla nivåer av behandling. Per denna dag använder Autopay Tech följande personuppgiftsbiträden:

  • Operatörer får åtkomst till personuppgifter i Kundens profil så att Kunden kan använda Tjänsten på alla parkeringsplatser där Tjänsten tillhandahålls. Operatörer får också åtkomst till personuppgifter i Kundens profil så att Operatören kan tillhandahålla Kunden kundtjänst/service då så är nödvändigt. En lista på Autopay Techs Operatörer återfinns på https://www.autopay.io

  • Link Mobility AS får åtkomst till Kundens mobilnummer så att en notifieringstjänst via SMS kan implementeras

  • Mailjet får åtkomst till Kundens e-postadress så att Autopay Tech och Operatören kan skicka e-postnotifieringar

  • Google får åtkomst till Kundens uppgifter eftersom Google Cloud Platform och Firebase används för att erbjuda Tjänsten

  • Helmes får åtkomst till Kundens personuppgifter för att tillhandahålla kundtjänst till Autopay Tech och Operatören

Personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål som anges i detta Avtals artikel 2.3.2. Hanteringen av personuppgifter som Autopay Tech eller dess datahanterare utför för att kunna leverera tjänsten äger rum inom EU/EU/EEA eller, om hanteringen äger rum i USA, så används Europeiska unionens modellklausuler, också kända som standardkontraktsklausuler.

2.3.5 Hur länge som personuppgifter lagras

Personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för Tjänsten att dessa behandlas. Detta innebär att Kundens personuppgifter raderas när samtliga utestående eller förfallna belopp har betalats av Kunden eller när Kunden raderar sin profil på https://www.autopay.io och det inte finns några utestående eller förfallna belopp som ska betalas av Kunden.

För det fall betalkortet som är registrerat på Kundens profil inte längre är giltigt och Kunden inte använder Tjänsten under en period om 2 år, kommer Autopay Tech, efter att ha skickat Kunden skriftligt meddelande, att radera Kundens personuppgifter (profil), vilken är nödvändig för att tillhandahålla Tjänsten. Detta gäller dock inte för Kunder som har ett parkeringstillstånd knutet till sin profil i tillägg till eller istället för ett betalkort ( parkeringstillstånds-kunder). Kunder med parkeringstillstånd har kvar sin profil intill dess deras parkeringstillstånd går ut, förutom om Kunden raderar sin profil på https://www.autopay.io.

Personuppgifterna som Autopay Tech behandlar i enlighet med bestämmelser i nationella lagar eller föreskrifter avseende revision och bokföring kommer att raderas så snart som den rättsliga förpliktelsen har uppfyllts.

2.3.6 Kundens rättigheter som registrerad person

Kunden har rätt att begära åtkomst till, rättelse, eller radering av sina egna personuppgifter som Autopay Tech behandlar. Vidare har Kunden rätt att begära begränsad behandling, invända mot behandlingen samt begära rätt till dataportabilitet. Mer information avseende innehållet i dessa rättigheter finns på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/. Vänligen notera att Datainspektionen under 2018 byter namn till Integritetsmyndigheten, varvid även hemsidan kan komma att ändras.

Kunden kan använda sin rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering genom Kundens profil som finns tillgänglig på https://www.autopay.io. Operatören som driver parkeringsplatsen där Kunden har använt Tjänsten erbjuder kunden tjänster för Autopay Techs räkning. En lista över Autopay Techs operatörer finns på https://www.autopay.io.

För det fall Kunden misstänker att Autopay Tech inte behandlar personuppgifter på det sätt som Autopay Tech har beskrivit i detta Avtalet eller att Autopay Tech på något annat sätt bryter mot dataskyddslagstiftningen, har Kunden rätt att klaga till Norska dataskyddsmyndigheten. Information angående hur ett klagomål framförs till Norska dataskyddsmyndigheten finns på deras hemsida: www.datatilsynet.no.

För mer allmänna frågor avseende Autopay Techs behandling av personuppgifter enligt detta Avtal, kan Kunden använda kontaktuppgifterna som finns tillgängliga på https://www.autopay.io.

3. Kundens skyldigheter

a) Kunden ska följa reglerna och bestämmelserna som gäller för parkering i den enskilda kommunen samt hos aktuell Operatör avseende parkeringsplatsen.

b) Kunden är skyldig att bekanta sig med de villkor som gäller för parkering hos den aktuella Operatören, inklusive priserna som gäller vid varje given tidpunkt för aktuell parkeringsplats.

c) Kunden är skyldig att ha ett giltigt betalkort, med täckning och som inte är suspenderat/blockerat, innan parkeringen äger rum. För det fall det inte finns täckning på betalkortet, och parkeringen inte betalas på autopay.io inom 48 timmar, kommer faktura att skickas av Operatören till ägaren av fordonet och en fakturavgift kommer att uttagas i enlighet med de av Operatörens villkor som tillämpas vid varje given tidpunkt. Kunden är skyldig att registrera ett nytt betalkort i tillräcklig tid innan det existerande betalkortet går ut. Autopay Tech har rätt att avsluta en kundrelation omedelbart för det fall Kunden inte har täckning och/eller en faktura inte har betalats inom de givna tidsramarna.

d) Kunden är skyldig att hålla Autopay Tech skadelöst avseende samtliga krav och tvister mellan Kunden och tredjeparter, inklusive de enskilda Operatörerna, offentliga organ, kreditkortsföretag samt finansiella institutioner.

e) Kunden måste äga eller ha godkännande från fordonets ägare för att ha fordonet registrerat i sin profil.

4. Ändringar och uppdateringar av Tjänsten

4.1 Ändringar av Avtalet

Autopay Tech kan ändra de allmänna villkoren avseende Tjänsten. Vi kommer att tillkännage sådana ändringar på vår hemsida https://www.autopay.io. För det fall ändringen är av väsentlig betydelse, kommer Autopay Tech att sända ett meddelande innan ändringen träder i kraft.

4.2 Uppdatering och underhåll av Tjänsten

Autopay Tech kommer att uppdatera och underhålla Tjänsten, och kommer att sträva efter att begränsa den störning som detta kan orsaka Kunden.

5. Ansvarsbegränsning

Autopay Tech har inget ansvar för det fall Tjänsten blir otillgänglig till följd av omständigheter utanför Autopay Techs kontroll. Vidare har Autopay Tech inget ansvar för Tjänstens icke-funktion hos den enskilda Operatören för det fall förhållandet inte har orsakats av Autopay Tech.

Autopay Tech ansvarar inte för direkt eller indirekt skada orsakad av potentiell nedtid i samband med uppdatering och underhåll av Tjänsten. Autopay Tech ansvarar inte för krav eller tvister mellan Kunden och tredjeparter, inklusive men inte begränsat till, den enskilda Operatören, offentliga organ, kreditkortsföretag och finansiella institutioner.

I varje fall ska Autopay Techs ansvar vara begränsat till maximalt 500 kr.

6. Avtalstid och uppsägning av Avtalet

6.1 Uppsägning av Kunden

Kunden kan säga upp Avtalet genom att radera sin profil på https://www.autopay.io.

Uppsägningen får inte verkan förrän samtliga utestående eller förfallna belopp har betalats av Kunden.

6.2 Uppsägning av Autopay Tech

Autopay Tech kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden:

a) använder Tjänsterna i strid med de allmänna villkoren som gäller enligt detta Avtal;

b) använder Tjänsterna i strid med lag, förordning eller föreskrift;

c) använder Tjänster i strid med de villkor som gäller för den enskilda Operatören;

d) inte uppfyller sina betalningsskyldigheter;

e) tillhandahåller oriktig eller otillräcklig kundinformation;

f) i övrigt handlar på ett sätt som ska anses utgöra ett väsentligt brott mot detta Avtal.

7. Tvister

7.1 Näringsidkare

Varje tvist i anledning av tolkningen och tillämpningen av detta Avtal ska då Kunden är näringsidkare avgöras i enlighet med norsk rätt, av norsk domstol. Oslo tingsrätt är överenskommen behörig domstol.

7.2 Konsumenter

Varje tvist i anledning av tolkningen och tillämpningen av detta Avtal ska då Kunden är konsument avgöras i enlighet med svensk rätt, av svensk domstol. Domstolen i den ort där konsumenten har sitt hemvist ska utgöra behörig domstol.